REGULAMIN USŁUGI – PLATFORMA MYVOD [marr.myvod.io]

Niniejszy Regulamin przeznaczony jest dla Użytkowników końcowych, którzy zawarli z Małopolską Agencją Rozwoju Regionalnego S.A., ul. Kordylewskiego 11, 31-542 Kraków, NIP 676-005-88-47 umowę o świadczenie usługi Platformy VOD w celu dostępu do materiałów VOD umieszczonych na Platformie VOD znajdującej się pod adresem: marr.myvod.io.

I. DEFINICJE

Pojęcia użyte w niniejszym Regulaminie oznaczają:

1. Konto Użytkownika – indywidualne, elektroniczne konto w ramach Usługi aktywowane dla Użytkownika w celu umożliwienia korzystania przez niego z Usługi;

2. Konsument – Użytkownik będący osobą fizyczną  lub przedsiębiorcą dokonujący czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z działalnością gospodarczą lub zawodową;

3. Opłata – określona w złotych należność pieniężna za dostęp do Usługi świadczonej przez Usługodawcę na rzecz Użytkownika, której wysokość wskazana jest przy interesującym Użytkownika materiale VOD;

4. Platforma VOD – oprogramowanie internetowe udostępnione przez Usługodawcę w ramach Usługi umożliwiające świadczenie Usługi VOD na rzecz Użytkowników;

5. Regulamin – niniejszy Regulamin określający zasady świadczenia Usługi;

6. Strona internetowa Usługi – strona internetowa prowadzona przez Usługodawcę, znajdująca się pod adresem marr.myvod.io, prezentująca informacje związane z Usługą i umożliwiająca dostęp do Usługi, w tym złożenie Zamówienia;

7. Termin ważności Usługi – termin wskazany przez Usługodawcę każdorazowo przy zakupie materiału VOD udostępnionego na Platformie VOD;

8. Umowa – umowa o świadczenie Usługi odpłatnej w przypadku, gdy za korzystanie Usługi należna jest Opłata określona przez Usługodawcę;

9. Usługa – usługa świadczona przez Usługodawcę na rzecz zarejestrowanego Użytkownika polegająca na udostępnianiu na Platformie VOD przez Usługodawcę odpłatnie treści cyfrowych w postaci materiałów VOD i umożliwiająca Użytkownikowi dostęp do tych materiałów. Usługa świadczona jest od momentu dokonania opłaty za zamówienie na zasadach określonych w Regulaminie do Terminu ważności Usługi;

10. Usługodawca – Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. z siedzibą w Krakowie przy ul. Kordylewskiego 11, 31-542 Kraków, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000033198, posiadająca kapitał zakładowy: 87.675.000,00 zł, kapitał wpłacony: 87.675.000,00 zł, NIP: 676-005-88-47, REGON: 350239017;

11. Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 287);

12. RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie
o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1 z poźn. zm.);

13. Ustawa Kodeks cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1740);

14. Użytkownik - osoba fizyczna, która ukończyła 18 lat, osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, osoba prawna, jednostka organizacyjna nie będąca osobą prawną, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, która dokonała rejestracji na Platformie VOD Usługodawcy;

15. Zamówienie - oświadczenie woli Użytkownika składane za pomocą formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy.

II. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Regulamin określa warunki i zasady udostępniania przez Usługodawcę na rzecz Użytkownika Usługi umożliwiającej Użytkownikowi dostęp do materiałów VOD na Platformie VOD.

2. Postanowienia Regulaminu określają zasady korzystania z Usługi i dokonywania płatności, prawa i obowiązki Usługodawcy i Użytkownika.

3. Świadczenie przez Usługodawcę Usługi wymaga uprzedniego zawarcia Umowy i zaakceptowania przez Użytkownika warunków określonych w Regulaminie.

III. ZAWARCIE UMOWY

1. Użytkownik może korzystać z Usługi wyłącznie w celu uzyskiwania dostępu do materiałów VOD (treści cyfrowych) udostępnionych przez Usługodawcę.

2. Dokonanie rejestracji na Platformie VOD Usługodawcy w celu świadczenia Usługi następuje poprzez:

  1. wypełnienie formularza rejestracyjnego dostępnego na Stronie internetowej Usługodawcy,
  2. potwierdzenie przez Użytkownika zapoznania się z Regulaminem i jego akceptację w formie elektronicznej,
  3. przesłanie uzupełnionego formularza rejestracyjnego do Usługodawcy poprzez wybór odpowiedniej funkcji w formularzu rejestracyjnym,
  4. kliknięcie w link aktywacyjny otrzymany przez Użytkownika na adres e-mail Użytkownika wskazany podczas rejestracji.

Użytkownik zobowiązany jest do podania w trakcie rejestracji prawdziwych i aktualnych danych niezbędnych do świadczenia Usługi przez Usługodawcę (imię i nazwisko, adres e-mail, telefon) oraz danych niezbędnych do wystawienia faktury VAT (w przypadku przedsiębiorców, pracowników firm i instytucji: imię i nazwisko, adres e-mail, telefon, nazwa i adres firmy, NIP firmy; a w przypadku osób fizycznych: imię i nazwisko, adres e-mail, telefon,  adres zamieszkania). W razie zmiany danych podanych w formularzu rejestracyjnym Użytkownik zobowiązany jest do niezwłocznego zawiadomienia o tym Usługodawcy.

3. W celu złożenia Zamówienia na Usługę odpłatną zarejestrowany Użytkownik powinien dokonać następujących czynności:

  1. wybrać materiału VOD na Platformie VOD Usługodawcy,
  2. dodać materiału VOD do Koszyka poprzez kliknięcie przycisku „KUP TERAZ”,
  3. wybrać sposób Opłaty,
  4. złożyć Zamówienia poprzez użycie przycisku „ZAMAWIAM I PŁACĘ”,
  5. zapłacić za Zamówienie na podstawie faktury pro forma, wystawionej przez Usługodawcę.

4. Po zaksięgowaniu wpłaty przez Usługodawcę lub po otrzymaniu potwierdzenia zapłaty od Użytkownika, Użytkownik otrzyma wiadomość e-mail z potwierdzeniem dokonania Zamówienia.

5. Umowa o świadczenie Usługi odpłatnej zawierana jest z chwilą otrzymania od Usługodawcy potwierdzenia, o którym mowa w ust. 4 powyżej i stanowi prawnie wiążącą umowę zawieraną pomiędzy Usługodawcą a Użytkownikiem. Umowa zostaje zawarta do końca Terminu ważności Usługi.

6. Na zasadzie art. 38 pkt 13 Ustawy o prawach konsumenta Użytkownik traci prawo do odstąpienia od umowy, gdy rozpocznie się spełnianie świadczenia. Uruchomienie przez Użytkownika opcji „ZAMAWIAM I PŁACĘ” oznacza zaakceptowanie treść niniejszego Regulaminu i wyrażenie zgody na natychmiastowe rozpoczęcie spełnienia świadczenia przez Usługodawcę przed upływem terminu do odstąpienia od umowy. Oznacza to, że Użytkownik nie będzie mógł odstąpić od umowy na dostarczenie treści VOD na Platformie VOD Usługodawcy.

IIIa. POSTANOWIENIA DOTYCZĄCZE PRZEDSIĘBIORCY NA PRAWACH KONSUMENTA

1. Przedsiębiorca prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą jest objęty ochroną przewidzianą Ustawą o prawach konsumenta, pod warunkiem, że Umowa, którą zawiera z Usługodawcą, nie ma charakteru zawodowego.

2. Osoba prowadząca działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu jest objęta ochroną wyłącznie w zakresie:

a) niedozwolonych postanowień umownych — tzw. klauzul abuzywnych,

b) odpowiedzialności z tytułu rękojmi za wady fizyczne i prawne,

c) prawa odstąpienia od umowy zawartej na odległość, zgodnie z cz. III ust. 6 Regulaminu.

3. Przedsiębiorca, o którym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu traci uprawnienia z tytułu ochrony konsumenckiej w przypadku, gdy Umowa, którą zawarł z Usługodawcą posiada charakter zawodowy, który jest weryfikowany na podstawie wpisu tego przedsiębiorcy w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej, w szczególności wskazanych tam kodów Polskiej Klasyfikacji Działalności.

4. Przedsiębiorcy, o których mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu nie są objęci ochroną instytucjonalną zapewnioną dla Konsumentów przez powiatowych rzeczników praw konsumenta jak również Prezesa UOKiK.

IV. WARUNKI ŚWIADCZENIA USŁUG

1. Usługodawca świadczy Usługę za pośrednictwem sieci Internet.

2. Materiały VOD udostępnione na Platformie VOD Usługodawcy są autorstwa Usługodawcy lub posiada do nich prawa do udostępniania na Platformie i o ile nie wskazano inaczej dostęp udzielony Użytkownikowi dotyczy możliwości ich niekomercyjnego wykorzystania na własny użytek.

3. Korzystanie z Usługi przez Użytkownika możliwe jest pod warunkiem korzystania z komputera i następujących przeglądarek internetowych: IE11+, Firefox, Chrome, Opera, Safari – w najnowszych wersjach dostępnych na dzień 1 stycznia 2020 r.

4. Użytkownikowi nie przysługuje prawo pobrania (zwielokrotnienia trwałego), ani utrwalania w jakikolwiek sposób  materiałów VOD oraz ich instalowania ani publikowania lub powielania w inny sposób bez uprzedniej zgody Usługodawcy wyrażonej w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

5. Treści cyfrowe będące przedmiotem Usługi są dostarczane poprzez podanie linku aktywującego, o którym mowa w ust.III.2 i w sposób tam wskazany (aktywacja linku następuje poprzez platformę, gdzie wymagane jest potwierdzenie maila w link wysłany pocztą). Treści dostępne są zdalnie, w przeglądarce, po zalogowaniu się na konto Użytkownika i dokonaniu zakupu (jakiekolwiek pliki lub linki do plików nie są wysyłane Użytkownikowi). Kopiowanie treści cyfrowych, ich powielanie i pobieranie jest zabronione.

V. PŁATNOŚCI

1. Za świadczenie Usługi na rzecz Użytkownika należna jest Opłata, chyba że Usługodawca udostępnia określony materiał nieodpłatnie.

2. Za Usługę Użytkownik płaci z góry, przed rozpoczęciem świadczenia Usługi.

3. Warunkiem uruchomienia Usługi odpłatnej jest dokonanie Opłaty w wysokości, która została określona przy interesującym Użytkownika materiale VOD udostępnionym na Platformie VOD przez Usługodawcę.

4. Użytkownik uiszcza opłaty za Usługę za okres, który został wskazany przy interesującym Użytkownika materiale VOD udostępnionym na Platformie VOD przez Usługodawcę. Usługa świadczona  jest do Terminu ważności Usługi.

5. W celu uiszczenia Opłaty za Usługę Użytkownik winien dokonać przelewu na konto Małopolskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. wskazane na stronie marr.myvod.io po dokonaniu rejestracji.

6. Informacja o otrzymaniu płatności i uruchomieniu dostępu do usługi dla Użytkownika wysłana będzie niezwłocznie po zaksięgowaniu wpłaty na koncie Usługodawcy na adres email Użytkownika podany przy rejestracji.

 

VI. REKLAMACJE

1. Użytkownik ma prawo zgłaszać reklamację, w przedmiocie niewykonania lub nienależytego wykonania Usługi.

2. Użytkownik powinien zgłosić Usługodawcy wszelkie reklamacje, o których mowa w ust. 1 najpóźniej w terminie 14 (czternastu) dni kalendarzowych od dnia wystąpienia usterki / błędu / wady.

3. Wszelkie reklamacje dotyczące Usługi powinny być zgłaszane pocztą elektroniczną na adres pzp@marr.pl lub na piśmie na adres Usługodawcy wskazany w cz. I pkt 10 Regulaminu.

4. W zgłoszeniu reklamacji Użytkownik powinien opisać występujący błąd lub wadę oraz określić czas, miejsce i okoliczności jej występowania (wraz z podaniem wersji i nazwy przeglądarki, na której błąd lub wada występuje).

5. Zgłoszona reklamacja podlega rozpoznaniu w terminie 14 (czternastu) dni kalendarzowych od jej otrzymania przez Usługodawcę.

6. Po wyczerpaniu postępowania reklamacyjnego Użytkownikowi przysługuje prawo dochodzenia roszczeń w postępowaniu sądowym.

7. Usługodawca nie świadczy wsparcia technicznego ani pomocy dotyczącej obsługi oprogramowania zainstalowanego na komputerze / telefonie / tablecie czy innym urządzeniu Użytkownika.

VII. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

1. Administratorem danych osobowych Użytkowników w rozumieniu przepisów Ustawy o ochronie danych osobowych jest Usługodawca.

2. Usługodawca zapewnia ochronę powierzanych mu przez Użytkowników do przetwarzania danych osobowych. Przetwarzanie danych osobowych odbywa się zgodnie z przepisami obowiązującego prawa dotyczącego ochrony danych osobowych, a w szczególności w: RODO, Ustawie o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz odpowiednich aktach wykonawczych do tych ustaw. Przetwarzanie danych osobowych Użytkowników następuje w celu zapewnienia prawidłowej realizacji Usługi
(art. 6 ust. 1 lit b RODO), informowania Użytkowników o Usługodawcy i świadczonych przez niego usługach (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) oraz w innych celach jeśli Użytkownik wyrazi na to odrębną, wyraźną zgodę (art. 6 ust. 1 lit a RODO).

3. Usługodawca może ujawniać informację dotyczących Użytkowników właściwym organom bądź osobom trzecim, które zgłoszą żądanie udzielenia takich informacji jeżeli jest to zgodne z przepisami obowiązującego w Polsce prawa. Poza tym, informacje dotyczące Użytkownika nie zostanie ujawniona żadnej osobie trzeciej, bez wyraźnej zgody Użytkownika.

4. W ramach realizacji Usługi przetwarzane są następujące dane osobowe Użytkowników: imię i nazwisko, adres e-mail, telefon. Udostępnianie danych osobowych przez Użytkowników ma charakter dobrowolny, jednak jest konieczne do realizacji Usługi. W przypadku dokonania rejestracji w celu otrzymania faktury dodatkowo mogą być przetwarzane dane związane z jej wystawieniem takie jak w przypadku przedsiębiorców, pracowników firm i instytucji: imię i nazwisko, adres e-mail, telefon, nazwa i adres firmy, NIP firmy; w przypadku osób fizycznych: imię i nazwisko, adres e-mail, telefon, adres zamieszkania – podanie wskazanych danych jest niezbędne w celu wystawiania faktury zgodnie z prawem podatkowym.

5. Każdy Użytkownik ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo ich poprawiania, uzupełniania oraz prawo żądania zaprzestania przetwarzania danych i ich usunięcia. Użytkownikowi przysługuje również prawo do uzyskania kopii danych, przenoszenia danych oraz wniesienia sprzeciwu lub skargi do organu nadzorczego. Aby móc realnie skorzystać z ww. praw należy skontaktować się z Administratorem. Kontakt poprzez e-mail: iod@marr.pl lub listownie pod adresem: IOD MARR S.A. ul. Kordylewskiego 11, 31-542 Kraków.  Użytkownikowi, którego dane są przetwarzane przysługuje także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj.: Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

6. Zagadnienia związane z ochroną i wykorzystywaniem danych (tzw. ciasteczek) uregulowane są w Polityce Prywatności strony internetowej, zamieszczonej na stronie internetowej Usługodawcy.

7. Usługodawca zobowiązuje się do przechowywania danych osobowych Użytkowników wyłącznie do czasu:
a) kiedy będzie to niezbędne z uwagi na obowiązujące przepisy prawa podatkowego;
b) kiedy będzie to niezbędne do obrony przed potencjalnymi roszczeniami;
c) Użytkownik cofnie zgodę na przetwarzanie danych osobowych – wówczas, gdy zgoda była podstawą do przetwarzania;
d) zostanie przyjęty sprzeciw Użytkownika wobec przetwarzania danych osobowych – w przypadku gdy podstawą przetwarzania danych był uzasadniony interes Usługodawcy lub gdy dane były przetwarzane w celu marketingu bezpośredniego, w tym profilowania.

8. Usługodawca stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające bezpieczeństwo danych osobowych udostępnionych przez użytkowników, w szczególności uniemożliwiające dostęp do nich osób trzecich lub ich przetwarzanie z naruszeniem przepisów prawa, zapobiegające utracie danych, ich uszkodzeniu lub zniszczeniu.

9. Usługodawca może powierzyć dane osobowe objęte umową do dalszego przetwarzania podwykonawcom w celu wykonania Umowy w związku z usługami: zakupu licencji na specjalistyczne oprogramowanie, outsourcing kadrowy, księgowymi, prawnymi lub IT.

VIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Usługodawca uprawniony jest do rozwiązania Umowy z Usługobiorcą ze skutkiem natychmiastowym w przypadku niedochowania przez Usługobiorcę postanowień niniejszego Regulaminu i działanie na szkodę Usługodawcy. W takim przypadku wniesiona opłata za świadczenie usługi nie podlega zwrotowi.

2. Regulamin może ulec zmianie z powodu:

a) konieczności dostosowania Regulaminu do przepisów prawa;

b) konieczności dostosowania Regulaminu do zalecenia, interpretacji, orzeczenia, postanowienia
lub decyzji organu władzy publicznej lub orzeczenia sądowego, o ile mają wpływ na treść Regulaminu;

c) wprowadzenia nowych usług, zmiany zakresu lub charakteru usług;

d) zmiany warunków technicznych świadczenia usług;

e) zmiany zakresu działalności Usługodawcy;

 f) korekty błędów stylistycznych, literówek, inne zmiany niemających merytorycznego charakteru.

3. O treści zmian Regulaminu Użytkownik zostanie poinformowany przez umieszczenie przez Usługodawcę na stronie internetowej Usługi informacji o zmianie Regulaminu. Użytkownik zostanie dodatkowo powiadomiony przez Usługodawcę o zmianie Regulaminu poprzez wysłanie wiadomości
o zmianie Regulaminu na adres email wskazany podczas rejestracji.

4. Poinformowanie o zmianie Regulaminu, nastąpi nie później niż na 14 (czternaście) dni kalendarzowych przed wprowadzeniem zmienionego Regulaminu.

5. W przypadku gdy Użytkownik nie wyraża zgody na treść Regulaminu po zmianach, może – w terminie 7 (siedmiu) dni kalendarzowych od dnia opublikowania treści nowego Regulaminu na stronie internetowej, o której mowa w ust. 3 złożyć oświadczenie o wypowiedzeniu Umowy. Wówczas Usługodawca zezwoli Użytkownikowi na korzystanie z Usługi objętej poprzednio zaakceptowanym przez niego regulaminem do końca Terminu ważności Usługi wynikającego z dokonanych przez Użytkownika Opłat. W przypadku braku wypowiedzenia Umowy w powyższym terminie nowy Regulamin obowiązuje Użytkownika. Wypowiedzenie powinno zostać przesłane na adres: pzp@marr.pl.

6. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy prawa polskiego, w szczególności Kodeksu cywilnego, Ustawy o prawach konsumenta, Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

7. Ewentualne spory powstałe w związku lub przy okazji wykonania Usługi, strony zobowiązują się rozstrzygać w drodze wzajemnych negocjacji lub mediacji, a w przypadku braku osiągnięcia porozumienia, spory te zostaną poddane pod rozstrzygnięcie sądu właściwego dla siedziby Usługodawcy.

8. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 22.03.2021 i zostaje udostępniony Użytkownikowi na adres email wskazany w toku rejestracji.

Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do twoich potrzeb.

Akceptuję